การตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยตนเอง

1.การตรวจเครดิตบูโรผ่าน ATM

 1. กดเพื่อดูขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรของท่านผ่านธนาคารกรุงไทย
 2. กดเพื่อดูขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรของท่านผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

2.การตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

กรณียื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถยื่นคำขอได้ที่

 • บมจ.ธนาคารธนชาต (TBANK)

 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)

 • บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ICBCT)

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) 
   
 • บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)
   
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)

3.การตรวจเครดิตบูโรของตนเอง ณ ที่ทำการบริษัท : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

       

          ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีความยินดีที่ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

ณ ที่ทำการบริษัท  (ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร) มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

       กรณีบุคคลธรรมดา 
       • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง

       กรณีนิติบุคคล 
       • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมดารผู้มีอำนาจ 
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง    
       • ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

2. เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

       กรณีบุคคลธรรมดา 
       • หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง 

       กรณีนิติบุคคล 
       • หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
       • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)   
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง 
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง

* ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท

* เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ฉบับละ 20 บาท)


 

สถานที่ตรวจเครดิต ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 4 แห่ง ดังนี้

      

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
อาคาร 2 ชั้น 2
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : (66) 02-643-1250
โทรสาร : (66) 02-612-5895
เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ให้บริการตรวจสอบทั้งข้อมูลบุคคลธรรมดาและข้อมูลนิติบุคคล)
แผนที่ -->
 

           ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร - สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ด้านในสถานี)
เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
(*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรดาเท่านั้น)
แผนที่ -->

             ห้างเจเวนิว (นวนคร) ติดโรงพยาบาลนวนคร
ชั้น 4 ติดประกันสังคม
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
(*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
แผนที่ -->

            

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร - อาคารกลาสเฮ้าส์
ชั้นใต้ดิน ซอยสุขุมวิท 25
เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกรณ์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
หยุดวัดหยุดนักขัตฤกษ์
(*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
แผนที่ -->

 


   Download แบบฟอร์มต่าง

แบบคำขอ-บุคคลธรรมดา

แบบคำขอ-นิติบุคคล

หนังสือมอบอำนาจตรวจสอบข้อมูลเครดิต-บุคคลธรรมดา

หนังสือมอบอำนาจตรวจสอบข้อมูลเครดิต-นิติบุคคล

 

 

     วิธีดูสถานะเครดิตบูโรด้วยตนเอง ว่าท่านเป็นแบบไหนใน 5 แบบ

ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง

ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง